58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Strażnicy skontrolują około 600 szamb

W życie weszły nowe przepisy prawaStrażnicy skontrolują 600 szamb i 7 przydomowych oczyszczalni

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, władze miast i gmin na terytorium RP zostały zobowiązane do ewidencji zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, sporządzenia planu ich kontroli jak i prowadzenia kontroli w zakresie właściwego gospodarowania powstającymi w nich odpadami ciekłymi. Do skontrolowania jest około 600 szamb, w tym około 300 na ogrodach działkowych oraz 7 przydomowych oczyszczalni. Z każdej kontroli sporządzany jest specjalny protokół pokontrolny.

Od 15 marca 2023 r na ternie miasta Wejherowa, na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, cykliczne kontrole w tym zakresie przeprowadzać będzie straż miejska. Kontrole wykonywane będą dwa razy w roku,  z wyjątkiem nieruchomości wykorzystywanych wyłącznie do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, gdzie kontrola będzie odbywała się tylko raz w roku.

W związku z powyższym, w trakcie kontroli właściciele nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków będą zobowiązani do podania do protokołu podczas kontroli min. takich informacji jak: ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości, typ zbiornika, jego pojemność, rok budowy, technologia wykonania, oraz okazania umowy z właściwym podmiotem w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych bądź osadników wraz  z dowodami uiszczenia opłat za przedmiotowe usługi.   

Straż Miejska  jednocześnie przypomina, że zgodnie z § 27 Uchwały Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 marca 2023r. obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełniania i wylewania nieczystości na powierzchnie terenu i do gruntu oraz zapewniający czystość i porządek na nieruchomości. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być adekwatna do norm zużycia wody i wielkości zbiornika, jednak nie rzadsza niż raz na trzy miesiące, a  na nieruchomościach wykorzystywanych wyłącznie do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, nie rzadsza niż raz na rok.

Ponadto właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością zgodną z instrukcją eksploatacji posiadanej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata. Przypominamy również, że opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości, może dokonać jedynie przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro