58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Straż Miejska podsumowała swoją pracę za 2021 rok

Straż Miejska podsumowała swoją pracę za 2021 rok

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoje wyniki pracy za 2021 rok. Sprawozdania z działalności przesłane zostały do Wojewody, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Prezydenta Miasta. W 2021 roku funkcjonariusze podjęli 24.659 interwencji. W 7757. sprawach prowadzono czynności wyjaśniające, a 16902 sprawy miały charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 264 wnioski o ukaranie. 1958 sprawców ukarano mandatami karnymi na kwotę 203.270 złotych. W 2021 roku strażnicy ujawnili 47 przestępstw i ujęli 26 osób podejrzanych o ich dokonanie i przekazali policji. Zatrzymali 9 nietrzeźwych kierujących pojazdami. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 322 razy. Straż Miejska na zgłoszenie mieszkańców podjęła 3838 interwencji. Z własnej inicjatywy i na zgłoszenia w sprawie z zakłócenia porządku publicznego i spokoju interweniowali 1030 razy , sprawie wykroczeń dot. zagrożeń w ruchu drogowym- 6536 , 1689- wykroczeń przeciwko zdrowiu, 696- przeciwko obyczajowości publicznej, 884- przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1750 -z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ujawnili 267 awarii technicznych oraz ujawnili 270 przypadków wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami interweniowali w 238 sprawach oraz w 458 dotyczących zwierząt, 450 interwencji- dotyczących ochrony środowiska,, 424- związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia, 464- przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz inne. Wobec nieletnich popełniających czyny karalne podjęli 125 interwencji. W roku 2021 Straż Miejska prowadziła 119 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych lub pozostawionych na drogach pojazdów tzw. wraków, z których 12. odholowano na dozorowany parking. W 2021 roku strażnicy odwieźli lub doprowadzili do wytrzeźwienia 39 osób.

W 2021 roku funkcjonariusze zabezpieczali 74. imprezy sportowe, kulturalne , rozrywkowe i uroczystości religijne. Współpracowali z wieloma instytucjami i formacjami mundurowymi. Z policją -322 razy, z Strażą Pożarną-32 , Pogotowiem Ratunkowym-59, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- 19, Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami-143, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM -235, Pogotowiem Energetycznym -28, Zakładem Usług Komunalnych-109 , Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych-128 oraz innymi. Na zlecenie Sądu Rejonowego w Wejherowie strażnicy wykonali 132 pomoce prawne. Straż Miejska realizuje również wiele programów prewencyjnych tj. „Odblaskowe Wejherowo,” „Pustostan,” „Pomagamy Bezdomnym”, „Bezpieczna droga do szkoły.,” W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 45 kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów w przydomowych piecach (kotłach). Strażnicy na bieżąco kontrolują też gospodarstwa domowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba. Co roku funkcjonariusze dokonują przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych , energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu drzewostanu przy drogach publicznych i placach oraz wiele innych działań mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców

Straż Miejska podsumowała swoją pracę za 2021 rok

Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring. Obecnie w systemie działa 58 kamer miejskiego monitoringu, 26 systemów alarmowych zainstalowanych w kaplicach na Kalwarii Wejherowskiej, 16 kamer obiektowych w parku miejskim i 35 kamer monitoringu wewnętrznego zainstalowanych budynkach urzędu miejskiego. Stanowisko abonenckie monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła prace całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu straży miejskiej są trzy oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery. Telefony: do dyżurnego 58 677-70-40, alarmowy-986, dla głuchoniemych- (58) 677-14-72. Łącznie obsługą monitoringu oraz administracyjną w straży miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 31 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, z których 5 jest również ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy, a wejherowska Straż Miejska jako jedna z dwóch w Polsce po Kielcach wpisana została do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro