58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Strażnicy skontrolowali oznakowanie dróg wewnętrznych

Strażnicy skontrolowali oznakowanie dróg wewnętrznychNieprawidłowości w oznakowaniu na drogach wewnętrznych

W pierwszej połowie stycznia br. dzielnicowi Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę dróg wewnętrznych, pod kątem  ich oznakowania. Odnotowano w tym zakresie  30 nieprawidłowości. Największe zastrzeżenia funkcjonariusze mieli do oznakowywania miejsc dla osób niepełnosprawnych. W wielu miejscach z kopert wyznaczających miejsca dla inwalidy zeszła już farba. Ponadto nadal są  miejsca dla inwalidów  oznakowane niezgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Brak przy oznakowaniu poziomym barwy niebieskiej, a niektórych drogach znaki poziome i pionowe wykonane są według   własnego uznania.  Nagminnym staje się też  złe oznakowanie dróg wewnętrznych przez ich zarządców innymi znakami drogowymi. Np. na drogach stawia się znaki B-2 „zakaz wjazdu”. Pod znakiem tym umieszcza się tabliczki nie dotyczy mieszkańców  posesji nr….. Tymczasem  znak B-2 stawia się na  ulicach jednokierunkowych, gdyż informuje  on jednocześnie kierowcę, że wjazd na tą ulicę  jest z następnej strony. Na oznakowanych tym znakiem ulicach jednak wjazdu następnej strony nie ma. Jest to  często ślepa uliczka wewnątrzosiedlowa.  Dlatego Straż Miejska będzie wnioskowała do zarządców tych dróg   o sporządzenie nowych organizacji ruchu i  wymianę znaków „zakaz wjazdu” na znaki „zakaz ruchu.” Pod niektórymi znakami można też zauważyć tabliczki z napisem” Nie dotyczy służb komunalnych” Jest to również oznakowanie nieprawidłowe. Powinno być: "Nie dotyczy pojazdów służb miejskich” (przez pojazdy służb miejskich należy rozumieć pojazdy straży pożarnej, policji, straży miejskiej pogotowia ratunkowego oraz przedsiębiorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.), Ten sam błąd powtarzany jest pod znakami „Zakaz ruchu”. Zamieszczona pod nimi tabliczka informuje, że nie dotyczy mieszkańców. Niektórzy czytają ten zapis wprost i  tłumaczą, że  nie dotyczy wszystkich  mieszkańców Wejherowa. A powinno być „Nie dotyczy mieszkańców posesji od nr… do nr… ulicy…”, lub nie dotyczy mieszkańców ulicy np. Klasztornej. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości przesłane zostaną do zarządców dróg, aby  na wiosnę  gdy przystąpią do wiosennych porządków,  porządkowali również  oznakowanie, a w szczególności odmalowali miejsca dla inwalidów. Natomiast do wymiany znaków do wiosny czekać nie muszą. Ustawodawca przewidział też kary na zarządców nie wywiązujących się z tych obowiązków.

Art. 85a [Niezgodne z przepisami znakowanie dróg wewnętrznych]

§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.

 

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro