Praca

Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór do pracy
na stanowisko STRAŻNIKA Straży Miejskiej

Do zadań strażnika (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. 2016 poz. 706)

Niezbędne wymagania w odniesieniu do kandydatów na strażnika miejskiego:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- nienaganna opinia,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- nie był /a/ skazany /a/ prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Dodatkowymi atutami będą:,
- posiadanie uprawnień instruktora samoobrony

- posiadanie świadectwa ukończonego kursu podstawowego dla funkcjonariuszy SM
- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
- zamieszkanie na terenie miasta lub powiatu,
- odporność na stres, dyspozycyjność,
- dobra znajomość topografii Miasta Wejherowa,
- aktywność sportowa,
- prawo jazdy kategorii B i A
- posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi ruchu drogowym,
- posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku
strażnika miejskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Sekretariacie Straży Miejskiej w Wejherowie pl. J
Wejhera 8 następujących dokumentów:

1. CV
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4. kserokopia dokumentu tożsamości, ewentualnie prawa jazdy,
5. książeczki wojskowej (str. 2,3,4,6,8,9) ,
6. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - uczelni,
7. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Wejherowie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)
podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności.

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Straży Miejskiej w Wejherowie pl. J. Wejhera 8 do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!