Praca

Urząd Miejski w Wejherowie organizuje nabór do pracy

na stanowisko STRAŻNIKA Straży Miejskiej

 

 

Do zadań strażnika (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. 2016 poz. 706)


Niezbędne wymagania w odniesieniu do kandydatów na strażnika miejskiego:
-    obywatelstwo polskie,
-    ukończone 21 lat,
-    korzystanie z pełni praw publicznych,
-    wykształcenie co najmniej średnie,
-    nienaganna opinia,
-    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
-    nie był /a/ skazany /a/ prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego 
     i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-    uregulowany stosunek do służby wojskowej. 


Dodatkowymi atutami będą:,

-   posiadanie uprawnień instruktora samoobrony, 

-   posiadanie uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy,

-   posiadanie  świadectwa ukończonego kursu podstawowego   dla funkcjonariuszy SM,            

-   znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się, 
-   zamieszkanie na terenie miasta lub powiatu,
-   odporność na stres, dyspozycyjność,
-   dobra znajomość topografii Miasta Wejherowa,
-   aktywność sportowa,
-   prawo jazdy kategorii B i A,

-  posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi  ruchu drogowym,

-  posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku strażnika
   miejskiego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Sekretariacie Straży Miejskiej w Wejherowie pl. J. Wejhera 8 następujących dokumentów:


1.    CV 
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 
4.    kserokopia dokumentu tożsamości, ewentualnie prawa jazdy, 
5.    książeczki wojskowej (str. 2,3,4,6,8,9) ,
6.    kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - uczelni,
7.    podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Wejherowie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).”

8.    podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Straży Miejskiej w Wejherowie pl. J. Wejhera 8 do dnia 30 listopada 2020 roku.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!