Szamba pod szczególną kontrolą

Utworzono: wtorek, 2016 grudnia 06

Do końca stycznia 2017 roku Straż Miejska w Wejherowie przeprowadzi kontrole niektórych nieruchomości w zakresie odprowadzania nieczystości płynnych.  Sprawdzone zostanie te nieruchomości, które  nie są jeszcze  podłączone do sieci kanalizacji miejskiej pomimo tego , że sieć kanalizacyjna  przebiega w pobliżu ich nieruchomości. Takich nieruchomości gdzie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej PEWIK jest w Wejherowie 73. Najwięcej  nieruchomości wyposażonych w szamba znajduje się   w rejonie osiedla Sucharskiego  oraz w Wejherowie–Śmiechowie Niebawem  u wszystkich 73.  właścicieli tych nieruchomości pojawią się funkcjonariusze Straży Miejskiej. Sprawdzać będą umowy na wywóz nieczystości  oraz rachunki. Będą również ustalać czy zbiorniki na szambo  spełniają  wymogi określone w odrębnych przepisach. Jeśli w tym zakresie  będą występowały jakieś nieprawidłowości bądź podejrzenia co do stanu technicznego zbiorników, Straż Miejska wystąpi do właściwych organów o wszczęcie postępowania administracyjnego. Wykaz posesji nie podłączonych do kanalizacji  jest  Straży Miejskiej znany. Z kontroli tych sporządzony zostanie specjalny raport. Potem  urzędnicy zweryfikują ilość wywożonych nieczystości z  ilością zużytej wody.  Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do  zbiorczego systemu kanalizacji ściekowej  obowiązani są do odprowadzania ścieków do bezodpływowych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Odprowadzanie ścieków do własnych zbiorników i oczyszczalni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. W innych przypadkach istnieje obowiązek  przyłączenia budynku do sieci PEWIK- tak stanowią przepisy. Jednak  zanim właściciel  podłączy swoją nieruchomość do sieci PEWiK obowiązany wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji w Gdyni ul. Witomińska 29 o określenie warunków przyłącza. Należy jedynie dodać , że z chwilą podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji miejskiej, raz na zawsze pozbywamy się problemu wywozu szamba. Ponadto  likwidacja zbiorników bezodpływowych i włączenie nieruchomości do systemu kanalizacji ściekowej jest realizacją zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG, określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!